تست کرونا

شما می توانید برای انجام تست کرونا به وبسایت آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان مراجعه کنید.


آزمایش کرونا در منزل و محل کار


آموزش استفاده از سایت آزمایشگاه کیوان


چکیده

آموزش ثبت نام جهت نمونه گیری در منزل و نوبت گیری جهت انجام تست کرونا در آزمایشگاه کیوان

آموزش ثبت نام و نوبت گیری جهت انجام تست کرونا

آموزش اضافه کردن افراد به فاکتور

آموزش دریافت نوبت آزمایش